Środowisko

13 czerwca

1313

Czy jedzenie mięsa wpływa na środowisko?

Czy jedzenie mięsa wpływa na środowisko?

Popyt na mięso kształtowany jest między innymi przez tradycję, przyzwyczajenia oraz normy społeczne. Przemysł mięsny odgrywa ważną rolę w gospodarce, dlatego wpływają na niego również decyzje producentów czy polityków. Jakie są prognozy popytu na mięso, biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno- ekonomiczne oraz polityczne? W jakim stopniu spożycie mięsa wpłynie na środowisko?

Zapotrzebowanie na mięsco - struktura popytu

Spożycie mięsa wzrasta między innymi z powodu wzrostu dochodu oraz zwiększenia liczby ludności. Popyt na mięso wzrasta najbardziej dynamicznie w krajach o niskim lub średnim poziomie dochodu. W krajach wysoko rozwiniętych obserwujemy stabilizację popytu lub tendencje spadkowe. Według prognoz do 2050 roku nastąpi znaczący wzrost konsumpcji mięsa. Badacze przewidują od 76% aż do 144% wzrostu w ciągu najbliższych 30 lat. Większą część tego wzrostu będziemy mogli zaobserwować w krajach nisko i średnio rozwiniętych. Niepokojący jest fakt, że produkcja mięsa wiążę się z bardzo negatywnym wpływem na środowisko. Jest to bowiem jedna z najbardziej obciążających środowisko działalności człowieka.

Jak jedzenie mięsa wpływa na nasze zdrowie?

Mięso było postrzegane jako bardzo istotny element diety, produkt zapewniający przetrwanie. Mięso jest bowiem źródłem białka, dostarcza skoncentrowanej energii oraz składników odżywczych, ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mięso jest aktualnie powszechnie dostępnie i charakteryzuje się korzystnym stosunkiem ceny do poziomu dochodów. Niestety doprowadziło to do nadkonsumpcji, a co za tym idzie - do zwiększenia ryzyka wielu chorób oraz do nadwagi i otyłości. W krajach wysokorozwiniętych przeprowadzone zostały badania, na podstawie których stwierdzono, że w grupie odżywiającą się mięsem śmiertelność jest wyższa. Udowodniono również związek pomiędzy występowaniem chorób, takich jak cukrzyca, nowotwór jelita grubego czy nowotwór żołądka, a wysokim spożyciem mięsa. W związku z wynikami badań Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała mięso jako substancję rakotwórczą. Warto również pamiętać o chorobach wirusowych, pasożytach czy infekcjach pokarmowych, których możemy się nabawić, spożywając mięso. Na rynku dostępne jest bowiem mięso bardzo złej jakości, często pochodzące od zwierząt karmionych antybiotykami. Niezbędną energię, białko i inne wartości odżywcze możemy łatwo zastąpić, wprowadzając do swojej diety produkty, takie jak: fasola, soja czy soczewica.

Spożycie mięsa a środowisko i zmiany klimatu

Produkcja mięsa powoduje emisję metanu, dwutlenku węgla oraz tlenku azotu - trzech najistotniejszych gazów cieplarnianych, za emisję których odpowiedzialna jest działalność człowieka. Każdy z nich ma negatywny wpływ na klimat. Ocieplenie spowodowane metanem następuje bardzo szybko, choć stosunkowo krótko, bo po dwóch dekadach, jego poziom się stabilizuje. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku dwutlenku węgla - efekt ocieplenia zwiększa się tak długo, jak długo trwa jego emisja. Z kolei efekt generowany przez emisję tlenku azotu rośnie przez 200 lat i dopiero na końcu tego okresu dochodzi do stabilizacji ocieplenia. Produkcja mięsa rośnie, a zatem zwiększa się również emisja wymienionych wyżej gazów. Spowoduje to duże zmiany w klimacie. Z każdym wzrostem emisji metanu, dwutlenku węgla i tlenku azotu zmniejszy się szansa na redukcję czy nawet stabilizację efektu cieplarnianego. Nawożenie obornikiem prowadzi do skażenia wód gruntowych antybiotykami, toksynami oraz patogenami. Hodowla przemysłowa wiążę się również z ogromnym zużyciem wody, erozją gleby oraz przekształcaniem lądu w pastwiska.


Komentarze
Zostaw Komentarz